Regulamin usług hostingowych ABHOST

1. DEFINICJE

Ilekroć w Regulaminie zostaną użyte pojęcia pisane wielką literą, Wykonawca nadaje im poniższe znaczenie:

1.1. Awaria – problem z działaniem Serwera powodujący niedostępność lub pogorszenie świadczonej Usługi.

1.2. Backup – kopia zapasowa zawartości Serwera.

1.3. Dni Robocze – dni od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 17:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.

1.4. Dokumentacja – dokumentacja techniczna Usługi zawierająca w szczególności parametry techniczne Serwera.

1.5. Dostawca Infrastruktury – właściciel Infrastruktury Sieciowej.

1.6. Informacje Poufne – informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r., a także wszelkie inne informacje lub materiały odnoszące się do działalności Strony oraz osób trzecich współpracujących ze Stroną, które to informacje lub materiały znalazły się w posiadaniu drugiej Strony w związku z wykonywaniem Umowy. Informacjami Poufnymi – bez względu na ich formę i sposób przekazania – są w szczególności informacje o charakterze technicznym, technologicznym, organizacyjnym, marketingowym, finansowym i informacje dotyczące realizowanych projektów.

1.7. Infrastruktura Sieciowa – infrastruktura sieciowa której część stanowi Serwer, będąca własnością Wykonawcy i/lub Dostawcy Infrastruktury.

1.8. Polityka Prywatności – polityka prywatności i plików cookies, zawierająca postanowienia dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Wykonawcę.

1.9. Prace Rozwojowe – wszelkie poprzedzone estymacją wynagrodzenia oraz akceptacją Zamawiającego, działania Wykonawcy nad Zgłoszeniem Rozwojowym lub naprawą błędów lub rozwiązaniem Awarii realizowane w zamian za Dodatkowe Wynagrodzenie.

1.10. Pośrednictwo – usługa świadczona Zamawiającemu przez Wykonawcę w ramach Umowy polegająca na odpłatnym pośredniczeniu przez Wykonawcę w nabyciu określonej Usługi Dodatkowej od Właściciela Usługi Dodatkowej na rzecz Zamawiającego.

1.11. Wynagrodzenie – wynagrodzenie należne Wykonawcy za realizację przedmiotu Umowy.

1.12. Przerwa Techniczna – brak dostępności Serwera dla Zamawiającego, związany z dokonywaniem prac serwisowych Systemu przez Wykonawcę lub Dostawcę Infrastruktury.

1.13. Regulamin – niniejszy regulamin usług hostingowych.

1.14. Serwer – przestrzeń dyskowa Wykonawcy udostępniona Zamawiającemu na podstawie Umowy, umożliwiająca zapis i przetwarzanie danych w formacie elektronicznym, będąca częścią Infrastruktury Sieciowej.

1.15. Usługa Dodatkowa – dowolna usługa oferowana przez Wykonawcę poza standardowym zakresem Umowy i Regulaminu, obejmująca pośrednictwo w zakupie zewnętrznych usług na rzecz Zamawiającego. W której skład mogą wchodzić w szczególności serwery dedykowane oraz dodatkowe backupy i usługi hostingowe, zarządzanie domenami (rejestrowanie, przedłużanie, transfer) a także zewnętrzne narzędzia i usługi analityczne, marketingowe, mailingowe, płatnicze i inne.

1.16. Serwis – prowadzona przez Wykonawcę internetowa platforma online dostępna pod adresem https://abhost.pl/ oraz https://alfabravo.pl/

1.17. Siła Wyższa – zdarzenie niezależne od Wykonawcy, zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia, które wystąpiło po dniu wejścia w życie Umowy.

1.18. Strona Internetowa – strona internetowa Zamawiającego, hostowana (utrzymywana) w ramach Serwera.

1.19. Strony – Zbiorcze określenie Wykonawcy i Zamawiającego.

1.20. Umowa – umowa na świadczenie usług hostingowych zawierane między Wykonawcą a Zamawiającym na podstawie Regulaminu.

1.21. Usługi – usługi hostingu oraz certyfikatu SSL świadczone na podstawie Umowy przez Wykonawcę dla Zamawiającego. Po spełnieniu warunków zawartych w Regulaminie lub Dokumentacji, w ramach Usługi Wykonawca będzie również świadczył inne usługi, na warunkach określonych w Regulaminie.

1.22. Właściciel Usługi Dodatkowej – podmiot, najczęściej zewnętrzny, będący właścicielem Usługi Dodatkowej.

1.23. Wykonawca – ABHOST Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, przy ul. Batalionów Chłopskich 27/2, 81-415 Gdynia, adres korespondencyjny: ul. Morelowa 25/1, 84-230 Rumia, NIP: 5862400728, REGON: 527393862, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0001079070 Kapitał zakładowy 50 000.00 złotych. Reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Artura Baza - będącą dostawcą usług hostingowych.

1.24. Wynagrodzenie Dodatkowe – wynagrodzenie należne Wykonawcy w zamian za Pośrednictwo i/lub Prace Rozwojowe.

1.25. Zamawiający – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która posiada zdolność sądową, która zawarła Umowę z Wykonawcą.

1.26. Zgłoszenie – poinformowanie Wykonawcy o wystąpieniu Awarii potwierdzone przez Wykonawcę.

1.27. Zgłoszenie Rozwojowe – poinformowanie Wykonawcy o chęci modyfikacji lub dodania nowej funkcjonalności do Serwera lub Strony Internetowej dokładnie określone przez Zamawiającego.

1.28. Czas reakcji - czas pomiędzy prawidłowym dokonaniem Zgłoszenia a chwilą potwierdzenia jego przyjęcia przez Wykonawcę uwzględniający Dni Robocze oraz godzin świadczenia Usług.

 

2. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia Usług przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego polegających na udostępnieniu na czas obowiązywania Umowy, Serwera wraz z dostępem do Infrastruktury Sieciowej, która pozwoli na utrzymanie oraz poprawne funkcjonowanie Serwera. Zamawiający obowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i zaakceptować jego postanowienia przed zawarciem Umowy i rozpoczęciem korzystania z Usług.

2.2. Szczegóły techniczne Usług znajdują się w Dokumentacji, która jest dostępna pod adresem: https://abhost.pl/dokumentacja. Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią Dokumentacji.

2.3. W czasie trwania Umowy oraz korzystania ze świadczonych Usług, Wykonawca obowiązany jest przestrzegać postanowień Regulaminu.

2.4. O ile nie zastrzeżono inaczej, ilekroć mowa jest o adresie e-mail Wykonawcy, jest to adres e-mail: kontakt@alfabravo.pl

2.5. W ramach Umowy możliwe jest również skorzystanie z Pośrednictwa. Do Pośrednictwa stosuje się postanowienia pkt. 2.3., 4.18. – 4.20., 5.1., 6.3., 6.5. – 6.7., 7.8., 8.1. – 8.3., 11.3 – 11.8. Regulaminu.

 

3. ZAWARCIE UMOWY

3.1. W celu skorzystania z Usług należy (1) uzgodnić z Wykonawcą wysokość Wynagrodzenia, zaakceptować niniejszy Regulamin oraz Politykę Prywatności oraz obustronnie podpisać Umowę lub (2) spełnić wymagania określone w Serwisie, w tym w szczególności uzgodnić z Wykonawcą wysokość Wynagrodzenia, wypełnić formularz dostępny w Serwisie, podać dane wymagane przez Wykonawcę, zaakceptować Regulamin oraz Politykę Prywatności, oraz aktywować link aktywacyjny wysłany na podany w formularzu adres e-mail lub (3) Potwierdzić zrozumienie i akceptację Regulaminu i Polityki Prywatności w wiadomości e-mail do Wykonawcy. Po spełnieniu tych wymagań. Zamawiający powinien dokonać zapłaty pierwszego Wynagrodzenia. Z chwilą dokonania płatności dochodzi do zawarcia Umowy.

3.2. Wykonawca rozpocznie świadczenie Usług w terminie 7 Dni Roboczych od momentu zawarcia Umowy.

3.3. W związku z brakiem świadczenia Usług w okresie od zawarcia Umowy do rozpoczęcia świadczenia Usług, Wynagrodzenie nie zostanie pomniejszone.

 

4. ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG

4.1. Zamawiający jest świadomy, że Infrastruktura Sieciowa należy do Dostawcy Infrastruktury co może skutkować niemożnością podjęcia przez Zamawiającego niektórych działań dotyczących Serwera.

4.2. Wykonawca monitoruje Serwer w celu wykrywania Awarii w ramach wykonywania niniejszej Umowy.

4.3. W przypadku Awarii, Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia do likwidacji Awarii bez zbędnej zwłoki. Zamawiający jest świadomy, że czas likwidacji Awarii może być wydłużony w związku z działaniem lub zaniechaniem podmiotów trzecich, niezależnych od Wykonawcy, w tym w szczególności działaniem lub zaniechaniem Dostawcy Infrastruktury. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za czasową niedostępność lub pogorszenie świadczonych Usług z powodu Awarii choć podejmuje wszelkie działania, aby Usługi były stale dostępne.

4.4. Zamawiający jest świadomy i akceptuje fakt, że w związku z charakterem Usług tj. w szczególności ze względu na wpływ publicznej sieci Internet na stan świadczonych Usług, możliwe są przerwy lub ograniczenia w dostępie do Usług oraz ograniczenia w funkcjonalnościach udostępnianych w ramach świadczenia Usług. Wykonawca nie ponosi za to odpowiedzialności, chyba że powyższe spowodowane jest rażącym niedbalstwem ze strony Wykonawcy.

4.5. Zamawiający jest świadomy, że w trakcie świadczenia Usług mogą powstać przerwy w dostępie do Usług spowodowane działaniem lub zaniechaniem Zamawiającego, w szczególności błędami przy konfiguracji sprzętu, z którego Zamawiający będzie korzystał z Usług. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy w dostępie do Usług spowodowane działaniem lub zaniechaniem Zamawiającego.

4.6. Wykonawca jest uprawniony do dokonywania Przerw Technicznych, w celu konserwacji lub usprawnień Serwera.

4.7. Wykonawca ma obowiązek zawiadomić Zamawiającego o przerwach w świadczeniu Usług.

4.8. Przerwy, o których mowa w pkt. 4.2. – pkt. 4.5. nie skutkują obniżeniem Wynagrodzenia z zastrzeżeniem zdań następnych. Jeżeli czas trwania przerwy przekroczy 48 (czterdzieści osiem) godzin, Zamawiający ma prawo wystąpić do Wykonawcy z wnioskiem o odpowiednie obniżenie Wynagrodzenia. Wniosek, o którym mowa w zdaniu poprzednim powinien zostać złożony w ciągu 14 (czternastu) dni od zakończenia przerwy W takim wypadku, Wynagrodzenie za miesiąc, w którym doszło do takiej przerwy zostanie obniżone odpowiednio. Niedotrzymanie powyższego terminu skutkuje utratą niniejszego uprawnienia.

4.9. Do czasu trwania przerwy, wskazanego w pkt. 4.7. nie wlicza się jakichkolwiek przerw w dostępie do Usług, które nie wynikają z działania lub zaniechania Wykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się jednak dołożyć należytej staranności, aby dostęp Zamawiającego do Usług nie był utrudniony.

4.10. Wszelkie Zgłoszenia dotyczące Awarii oraz innych sytuacji, w których Zamawiający nie będzie mógł korzystać z Usług, powinien kierować mailowo na adres: kontakt@alfabravo.pl.

4.10.1. Zgłoszenie powinno zawierać co najmniej następujące informacje:

   • dokładny opis Awarii
   • imię i nazwisko osoby dokonującej Zgłoszenia;
   • dzień i godzinę wystąpienia problemu;
   • inne istotne okoliczności związane z wystąpieniem, jeżeli istnieją;

 4.10.2 Wykonawca może wstrzymać naprawę Zgłoszenia z powodu braku informacji lub nieprawidłowości informacji, o których mowa w pkt. 4.10.1., do momentu przekazania przez Zamawiającego takich informacji w sposób pełny i prawidłowy. Wykonawca poinformuje Zamawiającego o tym, że przekazane informacje są niepełne lub nieprawidłowe.
4.10.3 Wykonawca może wstrzymać Naprawę z powodu opóźnienia płatności przez Zamawiającego.
4.10.4 Wykonawca może dokonać zmiany kategorii Awarii, jeżeli okaże się ona inna niż w dokonanym przez Zamawiającego Zgłoszeniu.
4.10.5 Zgłoszenie zostaje uznane za dokonane z chwilą potwierdzenia jego przyjęcia przez Wykonawcę poprzez wiadomość e-mail. Zgłoszenia będą przyjmowane w Dniach Roboczych w godzinach 7:00 - 17:00
4.10.6 Strony przyjmują następujące definicje Awarii oraz Czasów Reakcji:

   • Awaria krytyczna - czyli nieprawidłowe działanie Systemu powodujące albo całkowity brak możliwości korzystania z Systemu albo takie ograniczenie możliwości korzystania z niego, że przestaje on spełniać swoje kluczowe funkcje - Czas reakcji Wykonawcy: 8h
   • Awaria normalna - czyli nieprawidłowe działanie Systemu powodujące ograniczenie korzystania z Systemu przy zachowaniu funkcjonowania jego podstawowych funkcji. - Czas reakcji Wykonawcy: 24h
   • Awaria drobna - czyli niewielkie niedopracowania np. wizualne glitche, przesunięcia itp. - Czas reakcji Wykonawcy: 5 dni

4.10.7 Jeżeli po Zgłoszeniu Wykonawca uzna, że Awaria wystąpił w wyniku okoliczności niezależnych od Wykonawcy, Wykonawca nie jest zobowiązany do jej Naprawy. Wykonawca poinformuje o powyższym Zamawiającego.

4.11. Wykonawca sporządza codzienny Backupy i przechowuje go w odstępach 7 (siedmiu) dni. Każdy nowy Backup nadpisuje poprzedni Backup, w związku z czym, Zamawiający jest świadomy, że dostęp do danych zawartych w Backupie możliwy jest jedynie do momentu dokonania kolejnego Backupu.

4.12. Zamawiający jest świadomy, że z powodu Awarii i innych problemów technicznych możliwe są zmiany w częstotliwości dokonywania Backupów. Wykonawca zobowiązuje się jednak dołożyć należytej staranności, aby Backupy było dokonywane w częstotliwości, o której mowa w pkt. 4.11. Zamawiający jest również świadomy, że w związku z charakterem Backupów tj. w szczególności ze względu na wpływ publicznej sieci Internet na dokonywanie Backupów, możliwe są zmiany w częstotliwości dokonywania Backupów oraz że Wykonawca nie odpowiada za wycieki oraz utratę danych zawartych w Backupie, chyba że są one spowodowane rażącym niedbalstwem Wykonawcy.

4.13. W ramach niniejszej Umowy, Wykonawca może aktualizować treść Strony Internetowej Zamawiającego w zakresie uzgodnionym między Stronami. W tym celu, Zamawiający w trybie roboczym powinien przekazać informacje i instrukcje, na podstawie których Wykonawca ma aktualizować treść Strony Internetowej. Wykonawca nie jest odpowiedzialny za treści umieszczone przez niego na Stronie Internetowej, chyba że w ramach aktualizacji treści Strony Internetowej dopuścił się rażącego niedbalstwa.

4.14. W ramach niniejszej Umowy, Zamawiający może zlecić Wykonawcy wykonanie Prac Rozwojowych dokonując Zgłoszenia Rozwojowego. Zgłoszenie Rozwojowe zawiera w szczególności dokładny opis celu Prac Rozwojowych oraz inne informacje potrzebne do prawidłowego wykonania Prac Rozwojowych. Wykonawca rozpocznie wykonywanie Prac Rozwojowych lub naprawę błędów w ramach uzgodnionego Wynagrodzenia Dodatkowego i w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

4.15. Wykonawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia świadczenia Usługi, jeżeli w ramach korzystania z Serwera przez Zamawiającego dojdzie do:

4.15.1. niezgodnego z prawem użycia Serwera;

4.15.2. podjęcia przez Zamawiającego działań, które będą stały na przeszkodzie normalnemu świadczeniu Usług przez Wykonawcę innym klientom;

4.15.3. podjęcia przez Zamawiającego działań stwarzających zagrożenie dla stabilności Serwera;

4.15.4. zamieszczenia treści powszechnie uznawanych za niezgodne z dobrymi obyczajami oraz treści wulgarnych;

4.15.5. innego działania lub zaniechania, sprzecznego z treścią Regulaminu lub celem Umowy.

4.16. Wykonawca, w celu udokumentowania faktu świadczenia Usług, ma prawo do wykorzystywania logotypu oraz nazwy Zamawiającego na stronie internetowej i w materiałach reklamowych Wykonawcy, zachowując wytyczne określone w księdze znaku marki Zamawiającego. Zamawiający posiada prawo do sprawdzenia sposobu wykorzystania przez Wykonawcę znaku Zamawiającego.

4.17. Adresem mailowym Zamawiającego jest adres mailowy podany Umowie lub w formularzu, o którym mowa w pkt. 3.1. Adres mailowy może zostać zmieniony przez Zamawiającego w trakcie trwania Umowy o czym Zamawiający poinformuje Wykonawcę drogą mailową.

4.18. Zamawiający, który chce skorzystać z Pośrednictwa Wykonawcy, musi dokonać zgłoszenia na adres e-mail Wykonawcy i podać dane wymagane przez Wykonawcę, zaakceptować Regulamin oraz Politykę Prywatności oraz uzgodnić z Wykonawcą wysokość Wynagrodzenia Dodatkowego i (jeżeli dotyczy) opłacić je.

4.19. Wraz z dokonaniem zgłoszenia na adres e-mail wykonawcy i / lub zapłaty Wynagrodzenia Dodatkowego (jeżeli dotyczy), między Stronami dochodzi do zawarcia umowy pośrednictwa. Umowa zostaje zawarta na czas określony, do momentu nabycia Usługi Dodatkowej przez Zamawiającego za pośrednictwem Wykonawcy.

4.20. Zamawiający jest świadomy, że Wykonawca nie jest właścicielem Usługi Dodatkowej i w ramach świadczenia usługi Pośrednictwa pełni jedynie rolę pośrednika pomiędzy Zamawiającym a Właścicielem Usługi Dodatkowej. Dokumentem regulującym prawa i obowiązki Zamawiającego związane z korzystaniem z Usługi Dodatkowej jest regulamin lub inny równoznaczny dokument, wydany przez Właściciela Usługi Dodatkowej, które regulują zasady korzystania z Usług Dodatkowych i z którymi Zamawiający zapoznał się przed skorzystaniem z Usługi Dodatkowej.

4.21. Ewentualne opłaty za Usługi  dodatkowe na rzecz Właścicieli Usług Dodatkowych, Zamawiający będzie dokonywał we własnym zakresie, chyba że strony ustaliły inaczej. Zamawiając jest świadomy, że brak opłaty za Usługę Dodatkową spowoduje jej wyłączenie i/lub usunięcie oraz nieodwracalne wyczyszczenie wszystkich zgromadzonych w niej danych, a w przypadku domeny również możliwość bezpowrotnego przejęcia przez osobę lub podmiot trzeci. Usługi Dodatkowe nie są uwzględniane w przygotowywanych przez Wykonawce backupach.

4.22. Zamawiający w zamian za dodatkowe comiesięczne wynagrodzenie, oddzielnie uzgodnione z Wykonawcą, może zlecić Wykonawcy świadczenie usługi dodatkowej jaką jest opieka i wsparcie techniczne nad Stroną Internetową i Serwerem.

4.22.1. W ramach tej usługi Wykonawca zapewnieni gwarantowany poziomu świadczenia w następującym zakresie:

   • Monitoring działania oraz monitoring szybkości i obciążenia Strony Internetowej oraz Serwera.
   • Cykliczne kopie zapasowe bazy danych, a także monitoring kwestii związanych z ryzykiem potencjalnych ataków.
   • Dokonywanie aktualizacji bezpieczeństwa Strony Internetowej.
   • Profesjonalna opieka nad Stroną Internetową a także serwis techniczny i pomoc w obsłudze strony oraz zarządzaniu panelem administracyjnym CMS.
   • Priorytetowa gotowość administratorów, programistów i grafików Wykonawcy do rozpoczęcia realizacji Prac Rozwojowych i Naprawy krytycznych Awarii. Prace nad nowym Zgłoszeniem Rozwojowym będą rozpoczynane w ciągu 3 Dni Roboczych.
   • Preferencyjna (obniżona) stawka godzinowa za Prace Rozwojowe realizowane przez Wykonawcę.
   • Telefoniczne i e-mailowe wsparcie techniczne od poniedziałku do piątku od 7:00 – 17:00.
   • Priorytetowa reakcja Wykonawcy na Zgłoszenia

4.22.2. Usługa opiek i wsparcia technicznego będzie świadczona zdalnie w Dni Robocze w godzinach 7:00 - 17:00

4.23. Podstawowy pakiet hostingowy posiada ograniczenie powierzchni dyskowej do 10 GB, Zamawiający w zamian za dodatkowe comiesięczne wynagrodzenie, oddzielnie uzgodnione z Wykonawcą, może zamówić dodatkową powierzchnie dyskową na hostingu.

 

5. OŚWIADCZENIA STRON

5.1. Zamawiający jest świadomy, że jego współdziałanie jest niezbędne do prawidłowego wykonania przez Wykonawcę Umowy. Zamawiający zobowiązuje się do niezwłocznego podejmowania wszelkich czynności, które są potrzebne do prawidłowego wykonania przez Wykonawcę Umowy, w szczególności na każde żądanie wystosowane przez Wykonawcę.

5.2. Zamawiający oświadcza, że przysługują mu wszelkie potrzebne prawa własności intelektualnej do treści tworzonych, gromadzonych i udostępnianych w ramach i za pośrednictwem Serwera.

5.3. Zamawiający udziela Wykonawcy oraz Dostawcy Infrastruktury, licencji na korzystanie z treści zamieszczonych przez Zamawiającego na Serwerze na czas i w zakresie wyłącznie niezbędnym do prawidłowego wykonywania Umowy przez Wykonawcę.

5.4. Zamawiający nie będzie rozsyłał za pośrednictwem Serwera treści powszechnie uznawanych za spam.

5.5. Przy korzystaniu z Serwera, Zamawiający jest zobowiązany podjąć wszelkie potrzebne środki bezpieczeństwa, w szczególności dot. logów połączenia, posiadania odpowiedniego oprogramowania antywirusowego oraz zabezpieczenia sprzętów, za pomocą których korzysta z Serwera.

5.6. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć Usługi w sposób nieprzerwany – 24 godziny na dobę, z zastrzeżeniem natury świadczonych Usług oraz postanowień Umowy.

5.7. Minimalna dostępność Usług wynosi 99,5% w okresie miesięcznym. Ograniczenie to spowodowane jest w szczególności koniecznością przeprowadzenia Przerw Technicznych przez Wykonawcę, które mają na celu utrzymanie prawidłowego funkcjonowania Serwera.

5.8. Strony zobowiązują się i potwierdzają, że wszelkie przekazane i ujawnione im przez drugą Stronę Informacje Poufne zostaną zachowane w pełnej tajemnicy i poufności, zostaną użyte i wykorzystane wyłącznie dla celów związanych z realizacją niniejszej Umowy, a także nie zostaną przekazane lub ujawnione jakiejkolwiek osobie trzeciej bez uprzedniej zgody drugiej Strony wyrażonej wyłącznie w formie pisemnej. Niniejsze postanowienia pozostają w mocy przez okres obowiązywania niniejszej Umowy.

5.9. Powyższe postanowienia zawarte w paragrafie 4 nie będą miały zastosowania w przypadku, gdy, którakolwiek ze Stron została zobowiązana do ujawnienia Informacji przez właściwy organ władzy publicznej na podstawie przepisów prawa.

 

6. WYNAGRODZENIE I ZASADY PŁATNOŚCI

6.1. Z tytułu świadczenia Usług Wykonawcy przysługuje Wynagrodzenie płatne z góry w wysokości uzgodnionej między Stronami przed zawarciem Umowy.

6.2. Wynagrodzenie opisane w pkt. 6.1. będzie płatne miesięcznie na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę na numer rachunku bankowego wskazany w fakturze. Za dzień zapłaty Wynagrodzenia uważa się dzień uznania rachunku Wykonawcy.

6.3. Do Wynagrodzenia zostanie doliczony podatek VAT wg stawki przewidzianej przez ustawodawcę w dniu wypłaty Wynagrodzenia.

6.4. Wykonawca jest uprawniony do waloryzowania Wynagrodzenia. Wskaźnikiem waloryzacji będzie średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem (wskaźnik inflacji) obliczany za rok poprzedzający rok waloryzacji, ogłaszany w komunikacie Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym RP Monitor Polski.

6.5. Termin płatności faktury VAT wynosi 7 (siedem) dni i liczony będzie od daty wysłania Zamawiającemu faktury.

6.6. Faktury VAT oraz ewentualne faktury korygujące wystawiane Zamawiającemu przez Wykonawcę będą wystawiane i dostarczane jako faktura elektroniczna na adres e-mail Zamawiającego, na co Zamawiający niniejszym wyraża zgodę.

6.7. W przypadku opóźnienia Zamawiającego w płatnościach, Wykonawcy przysługuje uprawnienie do naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie. Wykonawca jest także uprawniony do otrzymania rekompensaty za koszty odzyskiwania należności.

 

7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

7.1. W przypadku gdy Wykonawca nie wykona lub niewłaściwe wykona Usługi lub, rażąco zaniedba ich wykonywanie lub jakość ich wykonania odbiega znacząco od ustaleń Stron, łączna odpowiedzialność Wykonawcy ograniczona jest do aktualnej wysokości Wynagrodzenia miesięcznego. Jeżeli roszczenie pochodzi od konsumenta to ograniczenie nie obowiązuje. Wyłączona jest odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu utraconych korzyści.

7.2. Wykonawca oraz Dostawca Infrastruktury nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, jeżeli jej wykonanie lub należyte wykonanie stało się niemożliwe lub utrudnione na skutek zaistnienia okoliczności Siły Wyższej lub z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. Wykonawca nie ponosi również odpowiedzialności za szkody spowodowane wadliwym działaniem publicznej sieci Internet.

7.3. Zamawiający zwolni Wykonawcę oraz Dostawcę Infrastruktury z odpowiedzialności z tytułu pokrycia wszelkich roszczeń osób trzecich względem Wykonawcy oraz Dostawcy Infrastruktury wynikających z naruszenia przez Zamawiającego praw osób trzecich (dotyczy to dostarczonych Wykonawcy materiałów lub informacji - patentu, zastrzeżonego wzoru, praw autorskich, znaków handlowych lub towarowych oraz innych praw własności intelektualnej, a także treści oraz działań zamieszczonych lub podejmowanych w ramach Strony Internetowej).

7.4. Zamawiający odpowiada za wszelkie akty użycia Strony Internetowej przez osoby trzecie (zarówno autoryzowane, jak i nieautoryzowane).

7.5. Strony zastrzegają, że za udostępnienie Informacji Poufnych nie uznaje się ujawnienia takich informacji w następstwie skutecznego ataku hakerskiego. Strony uznają, że skuteczny atak hakerski jest zawsze możliwy, pomimo należytego wykonywania zobowiązania przez Wykonawcę.

7.6. Wykonawca nie jest odpowiedzialny za dane osobowe gromadzone przez Zamawiającego w Serwerze, oraz za ich ewentualne publiczne udostępnienie, utratę, wykradzenie spowodowane niezgodnym z rozporządzeniem RODO działaniem Zamawiającego. Wszelka odpowiedzialność z tego tytułu pozostaje po stronie Zamawiającego.

7.7. Wykonawca oraz Dostawca Infrastruktury nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za materiały, informacje i dane umieszczane przez Zamawiającego na Serwerze, oraz za ich ewentualną utratę związaną z zaistnieniem Awarii.

7.8. W razie wątpliwości, Wykonawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za błędy w działaniu dostawców usług płatniczych i innych zewnętrznych dostawców oraz Właścicieli Usług Dodatkowych.

7.9 W przypadku gdy Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiającym odstąpi od realizacji Usługi, rażąco zaniedbuje ich wykonywanie lub jakość ich wykonania odbiega znacząco od ustaleń Stron to Zamawiający ma prawo do naliczenia kary umownej o całkowitej wysokości 100% jednomiesięcznego wynagrodzenia określonego na podstawie pkt. 6.2 i rozwiązać Umowę.

 

8. REKLAMACJE

8.1. Reklamacje dotyczące świadczonych Usług należy kierować mailowo na adres: kontakt@alfabravo.pl. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: dane pozwalające na identyfikację Zamawiającego oraz dokładny opis okoliczności i nieprawidłowości będących przyczyną reklamacji. Wykonawca zwróci się do Zamawiającego o wyjaśnienie wątpliwości lub o udzielenie dodatkowych informacji drogą elektroniczną, jeżeli będzie to konieczne do rozpoznania reklamacji, wskazując dokładnie takie wątpliwości lub wymagane informacje. Jeżeli pomimo tego Zamawiający nie prześle wymaganych danych, Wykonawca może pozostawić reklamację bez rozpatrzenia.

8.2. Reklamacja powinna być złożona w terminie 30 dni od zaistnienia reklamowanego zdarzenia. Reklamacje nie będą rozpatrywane w przypadku zgłoszenia po upływie wspomnianego 30-dniowego terminu.

8.3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich otrzymania. Odpowiedź na reklamację wysyłana będzie drogą elektroniczną na adres podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

 

9. CZAS OBOWIĄZYWANIA UMOWY

9.1. Umowa zostaje zawarta na czas 12 miesięcy. Po upływie okresu, na jaki Umowa została zawarta, w przypadku braku oświadczenia Zamawiającego złożonego najpóźniej na 14 dni przed upływem okresu obowiązywania Umowy, Umowa ulega przekształceniu w Umowę zawartą na czas nieokreślony.

9.2. Każda ze Stron jest uprawniona do wypowiedzenia Umowy z zachowaniem terminu wypowiedzenia o długości 3 miesięcy ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

9.3. Wykonawca jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach:

9.3.1. opóźnień w płatnościach Zamawiającego wynoszących ponad 14 dni;

9.3.2. jeżeli z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego dalsze świadczenie Usług stanie się niemożliwe;

9.3.3. jeżeli okaże się, że Zamawiający wykorzystuje Usługi świadczone mu przez Wykonawcę z naruszeniem pkt. 4.15.

9.4. Zamawiający jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach:

9.4.1. jeżeli z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy dalsze świadczenie Usługi okaże się niemożliwe;

9.4.2. w przypadku braku akceptacji zmian w Regulaminie: w terminie 14 dni od dnia poinformowania go przez Wykonawcę o zmianie Regulaminu, z zastrzeżeniem pkt. 11.2.

9.5. Strona może wypowiedzieć Umowę przesyłając oświadczenie o wypowiedzeniu na adres mailowy drugiej Strony.

9.6. Zamawiający przed wypowiedzeniem umowy może we własnym zakresie przenieść zawartość serwera do innego dostawcy usług hostingowych.

9.7. Zamawiający jest świadomy, że ustanie lub wygaśnięcie Umowy jest równoznaczne z usunięciem Strony Internetowej, hostowanej (utrzymywanej) w ramach Serwera będącego przedmiotem Umowy oraz usunięciem danych zamieszczonych na tym Serwerze oraz wygaśnięciem dostępów do Usług Dodatkowych. Zamawiającemu nie przysługuje na tej podstawie żadne roszczenie w stosunku do Wykonawcy.

 

10. DANE OSOBOWE

10.1. Świadczenie Usług odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Szczegółowe informacje, zakres, zasady i warunki prywatności dostępne są w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem alfabravo.pl/polityka-prywatnosci

10.2. W celu zawarcia i wykonywania niniejszej Umowy, Strony wzajemnie udostępniają sobie dane osobowe osób reprezentujących Strony (członków organów, pełnomocników) celem umożliwienia kontaktu między Stronami oraz weryfikacji umocowania przedstawicieli Stron, a w celu wykonania Umowy, Strony wzajemnie udostępniają sobie dane swoich pracowników i współpracowników w celu umożliwienia utrzymywania bieżącego kontaktu przy wykonywaniu Umowy.

10.3. W związku z udostępnieniem danych osobowych osób wskazanych w ustępie powyżej, każda ze Stron staje się niezależnym administratorem udostępnionych jej danych i w tym zakresie samodzielnie decyduje o celach i środkach przetwarzania udostępnionych jej danych osobowych, w granicach obowiązującego prawa i ponosi za to odpowiedzialność.

10.4. Strony wzajemnie przekażą swoim pracownikom i współpracownikom treść określonych przez drugą Stronę Informacji o danych osobowych dotyczącej pracowników i współpracowników drugiej Strony, przed udostępnieniem ich danych osobowych drugiej Stronie.

10.5. Niniejszy punkt oraz polityka prywatności Wykonawcy, dostępna pod adresem https://alfabravo.pl/polityka-prywatnosci stanowi wypełnienie obowiązku informacyjnego na temat przetwarzania danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem RODO. Zamawiający podpisując Umowę potwierdza, że zapoznał się z polityką prywatności Wykonawcy, rozumie ją i w pełni ją akceptuje.

 

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1. Wykonawca ma prawo do zmian Regulaminu poprzez ich zamieszczenie w Serwisie i powiadomienie o tym Zamawiającego. Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Wykonawcę, jednak nie krótszym niż 14 dni od powiadomienia o zmianach Regulaminu, chyba że obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej. Zamawiający powinien od czasu do czasu sprawdzać Serwis, aby zapoznać się ze zmianami wprowadzonymi przez Wykonawcę, ponieważ są one wiążące. Niektóre postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie mogą zostać zastąpione przez postanowienia lub informacje opublikowane w Serwisie.

11.2. Korzystanie z Usług po upływie terminu, o którym mowa w ustępie poprzedzającym oznacza zgodę na zmiany Regulaminu. Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w Regulaminie, dalsze korzystanie przez niego z Usług nie będzie dozwolone.

11.3. Prawem właściwym dla Umowy jest prawo polskie.

11.4. Wszelkie spory wynikłe z Umowy będą rozstrzygane przez Strony polubownie, a w przypadku braku takiej możliwości – przez sąd właściwy miejscowo dla Pozwanego.

11.5. Konsument, który zawiera umowę bezpośrednio niezwiązaną z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie ma ona charakteru zawodowego dla tej osoby, może odstąpić od umowy dotyczącej danej usługi bez podania przyczyny w terminie 14 dni od zawarcia umowy z Wykonawcą, składając stosowne oświadczenie za pośrednictwem poczty elektronicznej, chyba że konsument wyraził wolę skorzystania z jej przedmiotu przed upływem terminu do odstąpienia od umowy (co łączy się z utratą prawa do odstąpienia).

11.6. Konsument ma prawo skorzystać z pozasądowego sposobu rozwiązywania sporów i złożyć reklamację za pośrednictwem platformy internetowego rozwiązywania sporów (Platforma ODR) pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

11.7. Jeżeli w danym momencie Wykonawca nie powoła się na jedno z postanowień niniejszego Regulaminu, nie należy tego interpretować jako zrzeczenia się prawa do powołania się na nie w późniejszym terminie.

11.8. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu jest nieważne lub nieskuteczne, nie wpływa to na ważność pozostałych postanowień. Nieważne lub nieskuteczne postanowienia zostaną zastąpione postanowieniami, które w największym stopniu odpowiadają celowi biznesowemu i charakterowi relacji między Wykonawcą a Zamawiającym.

Telefon

Jesteśmy dostępni od poniedziału do piątku między 7:00 - 17:00

+48 58 585 90 70

Email

Odpowiemy na Twoją wiadomość
priorytetowo

kontakt@alfabravo.pl

Czat

Przejdź na stronę kontaktu aby rozpocząć czat z konsultantem

Przejdź do kontaktu
pracownicy